Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2003 tarih, 2003/06 sayılı Senato Kararı açılan yüksek lisans programımız,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Programın amacı; Hemşirelik, sağlık disiplinleri içerisinde rolü ve uygulama alanları giderek genişleyen, sadece yatak başı hasta bakımıyla sınırlı kalmayan, toplumun her kesiminde birey, aile ve grupların sağlığının yükseltilmesi, korunması, hastalıkların önlenmesinde ve rehabilitasyonunda önemli sorumlulukları olan bir meslektir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bilim alanında; bilim felsefesini özümsemiş, ilgili bilim alanında çalışabilecek yeterliliğe sahip, gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, çalışmalarında etik ve deontolojik kurallara dikkat eden, bilimsel bir çalışmayı programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında ders ve uygulama müfredatının uygulanmasında yardımcı olabilecek nitelikte uzmanlık düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.

Program Yeterlilik Koşul Ve Kuralları
Yüksek lisans öğrenim programında zorunlu ve seçmeli dersler yer alır. Tezli yüksek lisans programının kaç krediden oluşacağı ders sayısı ile ilgili hususlar Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yürütülür. Tezli yüksek lisans programı
öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Tez sınavında başarılı olmak ve 24 üncü madde ile belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, öğrenciye Genel Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen tezli yüksek lisans diploması verilir.

Programın Süresi
Tezli yüksek lisans programı süresi Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre uygulanır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayanlara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans Derecesi verilir.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ
Prof. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ
Doç.Dr.Mutlu YÜKSEK
Doç. Dr.Tülay KUZLU AYYILDIZ
Doç. Dr. Aysel TOPAN
Dr. Öğr. Üyesi Müge SEVAL


Öğrenci Bilgi Paketi
Öğretim Planı
Ders İçerikleri (Türkçe-İngilizce)


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin