Hemşirelik Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı Doktora Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

YÖK Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli kararı açılan doktora programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı Doktora Programı olarak doktora eğitimi vermektedir.

Programın amacı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı doktora programı sağlık, eğitim vesosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve uygulama projelerini geliştirerek uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk hemşiresi yetiştirme amacını taşımaktadır.

Program yeterlilik koşul ve kuralları
Doktora öğrenim programında zorunlu ve seçmeli dersler yer alır. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Her bir öğrenci için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 18.nci maddesi birinci fırkası hükümlerine göre tez danışmanı atanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yönetmeliğin 21.inci maddesi hükmünce doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda en az iki kez toplanır. Öğrencinin doktora tezinin sonuçlandırılması yönetmeliğin 22.nci maddesi uyarınca yürütülür. Yönetmeliğin 23.üncü maddesi hükmünce tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla öğrenci doktora diploması almaya hak
kazanır.

Programın süresi
Doktora programı süresi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi hükümlerine göre uygulanır. Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Kazanılan derece
Doktora programını başarıyla tamamlayanlara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora Derecesi verilir.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Sibel ARGUVANLI ÇOBAN

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ
Prof. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ
Doç.Dr.Mutlu YÜKSEK
Doç. Dr.Tülay KUZLU AYYILDIZ
Doç. Dr. Aysel TOPAN
Dr. Öğr. Üyesi Müge SEVAL


Öğrenci Bilgi Paketi
Öğretim Planı
Ders İçerikleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin